Blagoje Spaskovski

Blagoje SpaskovskiPresident/CEO at RTB Bor Grupa

B.Sc. mining engineering

CV (srpski)
CV (english)